Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky používania boli naposledy aktualizované 29. decembra 2023.

1. Úvod

Tieto podmienky sa vzťahujú na túto webovú stránku a na transakcie súvisiace s našimi produktmi a službami. Môžete byť viazaní ďalšími zmluvami súvisiacimi s vaším vzťahom s nami alebo akýmikoľvek produktmi či službami, ktoré od nás prijímate. Ak sú niektoré ustanovenia dodatočných zmlúv v rozpore s niektorými ustanoveniami týchto Podmienok, ustanovenia týchto dodatočných zmlúv majú prednosť a sú rozhodujúce.

2. Záväznosť

Registráciou, prístupom alebo iným používaním tejto webovej stránky súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito podmienkami uvedenými nižšie. Už samotné používanie tejto webovej lokality znamená znalosť a akceptovanie týchto Podmienok. V niektorých konkrétnych prípadoch vás môžeme požiadať aj o výslovný súhlas.

3. Elektronická komunikácia

Používaním tejto webovej lokality alebo komunikáciou s nami elektronickými prostriedkami súhlasíte a beriete na vedomie, že s vami môžeme komunikovať elektronicky na našej webovej lokalite alebo zaslaním e-mailu, a súhlasíte s tým, že všetky dohody, oznámenia, zverejnenia a iná komunikácia, ktorú vám poskytneme elektronicky, spĺňa všetky zákonné požiadavky, okrem iného vrátane požiadavky, aby takáto komunikácia bola písomná.

4. Duševné vlastníctvo

My alebo naši poskytovatelia licencií vlastníme a kontrolujeme všetky autorské práva a iné práva duševného vlastníctva na webovej stránke a údaje, informácie a iné zdroje zobrazené na webovej stránke alebo prístupné v rámci webovej stránky.

4.1 Creative Commons

Obsah tejto webovej stránky je dostupný pod licenciou Creative Commons – Attribution 4.0, ak nie je uvedené inak.

5. Majetok tretích strán

Naše webové stránky môžu obsahovať hypertextové odkazy alebo iné odkazy na webové stránky iných strán. Nesledujeme ani nekontrolujeme obsah webových stránok iných strán, na ktoré vedú odkazy z tejto webovej stránky. Produkty alebo služby ponúkané inými webovými stránkami podliehajú platným zmluvným podmienkam týchto tretích strán. Vyjadrené názory alebo materiály, ktoré sa objavujú na týchto webových stránkach, nemusia byť nevyhnutne zdieľané alebo podporované nami.

Nezodpovedáme za žiadne postupy ochrany osobných údajov ani za obsah týchto webových stránok. Nesiete všetky riziká spojené s používaním týchto webových stránok a akýchkoľvek súvisiacich služieb tretích strán. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty alebo škody akýmkoľvek spôsobom, nech už boli spôsobené akokoľvek, vyplývajúce z vášho poskytnutia osobných údajov tretím stranám.

6. Zodpovedné používanie

Návštevou našej webovej stránky súhlasíte s tým, že ju budete používať len na účely, na ktoré je určená, a v súlade s týmito podmienkami, akýmikoľvek ďalšími zmluvami s nami a platnými zákonmi, predpismi a všeobecne uznávanými online postupmi a priemyselnými smernicami. Nesmiete používať našu webovú lokalitu alebo služby na používanie, zverejňovanie alebo šírenie akéhokoľvek materiálu, ktorý pozostáva zo škodlivého počítačového softvéru (alebo je s ním prepojený); používať údaje získané z našej webovej lokality na akúkoľvek priamu marketingovú činnosť alebo vykonávať akékoľvek systematické alebo automatizované činnosti zhromažďovania údajov na našej webovej lokalite alebo v súvislosti s ňou.

Vykonávanie akejkoľvek činnosti, ktorá spôsobuje alebo môže spôsobiť poškodenie webovej lokality alebo ktorá narúša výkon, dostupnosť alebo prístupnosť webovej lokality, je prísne zakázané.

7. Odovzdanie nápadu

Neposielajte žiadne nápady, vynálezy, autorské diela ani iné informácie, ktoré možno považovať za vaše vlastné duševné vlastníctvo a ktoré by ste nám chceli predložiť, pokiaľ sme s vami predtým nepodpísali dohodu o duševnom vlastníctve alebo dohodu o mlčanlivosti. Ak nám ho poskytnete bez takejto písomnej dohody, udeľujete nám celosvetovú, neodvolateľnú, nevýhradnú a bezplatnú licenciu na používanie, reprodukciu, ukladanie, prispôsobovanie, publikovanie, prekladanie a distribúciu vášho obsahu v akýchkoľvek existujúcich alebo budúcich médiách.

8. Ukončenie používania

Podľa vlastného uváženia môžeme kedykoľvek dočasne alebo natrvalo upraviť alebo prerušiť prístup k webovej lokalite alebo akejkoľvek službe na nej. Súhlasíte s tým, že vám ani žiadnej tretej strane nenesieme zodpovednosť za takúto úpravu, pozastavenie alebo prerušenie vášho prístupu k webovej lokalite alebo jej používaniu, ani za akýkoľvek obsah, ktorý ste na webovej lokalite zdieľali. Nebudete mať nárok na žiadnu kompenzáciu ani inú platbu, a to ani v prípade, že sa natrvalo stratia určité funkcie, nastavenia a/alebo akýkoľvek obsah, ktorý ste poskytli alebo na ktorý ste sa spoliehali. Nesmiete obchádzať ani obchádzať, ani sa pokúšať obchádzať alebo obchádzať akékoľvek opatrenia na obmedzenie prístupu na našej webovej lokalite.

9. Záruky a zodpovednosť

Nič v tejto časti neobmedzuje ani nevylučuje žiadnu záruku vyplývajúcu zo zákona, ktorej obmedzenie alebo vylúčenie by bolo nezákonné. Táto webová lokalita a všetok obsah na webovej lokalite sú poskytované v stave, v akom sú, a tak, ako sú k dispozícii, a môžu obsahovať nepresnosti alebo typografické chyby. Výslovne odmietame všetky záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo predpokladané, týkajúce sa dostupnosti, presnosti alebo úplnosti obsahu. Neposkytujeme žiadnu záruku, že:

  • táto webová stránka alebo náš obsah bude spĺňať vaše požiadavky;
  • táto webová stránka bude dostupná nepretržite, včas, bezpečne alebo bez chýb.

Nič na tejto webovej lokalite nepredstavuje ani nemá predstavovať právne, finančné alebo lekárske poradenstvo akéhokoľvek druhu. Ak potrebujete radu, mali by ste sa poradiť s príslušným odborníkom.

Nasledujúce ustanovenia tejto časti sa uplatňujú v maximálnom rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi a neobmedzia ani nevylúčia našu zodpovednosť vo vzťahu k akejkoľvek záležitosti, ktorej obmedzenie alebo vylúčenie našej zodpovednosti by bolo nezákonné alebo nezákonné. V žiadnom prípade nenesieme zodpovednosť za akékoľvek priame alebo nepriame škody (vrátane akýchkoľvek škôd za stratu zisku alebo príjmov, stratu alebo poškodenie údajov, softvéru alebo databázy, stratu alebo poškodenie majetku alebo údajov), ktoré vzniknú vám alebo akejkoľvek tretej strane v dôsledku vášho prístupu na naše webové stránky alebo ich používania.

V žiadnom prípade nenesieme zodpovednosť za akékoľvek priame alebo nepriame škody (vrátane akýchkoľvek škôd za stratu zisku alebo príjmov, stratu alebo poškodenie údajov, softvéru alebo databázy, stratu alebo poškodenie majetku alebo údajov), ktoré vzniknú vám alebo akejkoľvek tretej strane v dôsledku vášho prístupu na naše webové stránky alebo ich používania.

S výnimkou prípadov, keď je v akejkoľvek dodatočnej zmluve výslovne uvedené inak, naša maximálna zodpovednosť voči vám za všetky škody vyplývajúce z webovej lokality alebo súvisiace s ňou alebo s akýmikoľvek produktmi a službami predávanými alebo predávanými prostredníctvom webovej lokality, bez ohľadu na formu právneho konania, ktoré ukladá zodpovednosť (či už v rámci zmluvy, spravodlivosti, nedbanlivosti, úmyselného konania, deliktu alebo inak), bude obmedzená na celkovú cenu, ktorú ste nám zaplatili za nákup takýchto produktov alebo služieb alebo za používanie webovej lokality. Takýto limit sa bude vzťahovať súhrnne na všetky vaše nároky, žaloby a dôvody žalôb akéhokoľvek druhu a povahy.

10. Ochrana osobných údajov

Na prístup k našej webovej stránke a/alebo službám môže byť potrebné, aby ste v rámci registrácie poskytli určité informácie o sebe. Súhlasíte s tým, že všetky informácie, ktoré poskytnete, budú vždy presné, pravdivé a aktuálne.

Ďalšie informácie nájdete v našom dokumente Ochrana osobných údajov a v našom dokumente Zásady používania súborov cookie.

11. Vývozné obmedzenia / Súlad s právnymi predpismi

Prístup na webové stránky z území alebo krajín, kde je obsah alebo nákup produktov alebo služieb predávaných na webových stránkach nezákonný, je zakázaný. Túto webovú lokalitu nesmiete používať v rozpore s vývoznými zákonmi a predpismi Slovenskej republiky.

12. Postúpenie

Bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu nesmiete postúpiť, previesť alebo subdodávateľsky previesť žiadne zo svojich práv a/alebo povinností vyplývajúcich z týchto podmienok, a to ani vcelku, ani čiastočne, na tretiu stranu. Akékoľvek údajné postúpenie v rozpore s touto časťou bude neplatné.

13. Porušenie týchto podmienok

Bez toho, aby boli dotknuté naše ďalšie práva podľa týchto Podmienok, ak akýmkoľvek spôsobom porušíte tieto Podmienky, môžeme podniknúť kroky, ktoré považujeme za vhodné na riešenie porušenia, vrátane dočasného alebo trvalého pozastavenia vášho prístupu na webovú lokalitu, kontaktovať vášho poskytovateľa internetových služieb a požiadať ho o zablokovanie vášho prístupu na webovú lokalitu a/alebo začať proti vám právne konanie.

14. Vyššia moc

S výnimkou povinností zaplatiť peniaze podľa týchto podmienok sa žiadne omeškanie, nesplnenie alebo opomenutie ktorejkoľvek zo zmluvných strán pri plnení alebo dodržiavaní akýchkoľvek jej povinností podľa týchto podmienok nebude považovať za porušenie týchto podmienok, ak a pokiaľ takéto omeškanie, nesplnenie alebo opomenutie vznikne z akejkoľvek príčiny, ktorú táto zmluvná strana nemôže primerane ovplyvniť.

15. Odškodnenie

Súhlasíte s tým, že nás ochránite, odškodníte a zbavíte zodpovednosti za všetky nároky, záväzky, škody, straty a výdavky súvisiace s porušením týchto podmienok a platných zákonov vrátane práv duševného vlastníctva a práv na ochranu osobných údajov. Bezodkladne nám uhradíte naše škody, straty, náklady a výdavky súvisiace s takýmito nárokmi alebo z nich vyplývajúce.

16. Zrieknutie sa práva

Nevymáhanie ktoréhokoľvek z ustanovení uvedených v týchto Podmienkach a v ktorejkoľvek Zmluve alebo nevyužitie možnosti ukončiť Zmluvu sa nebude považovať za vzdanie sa týchto ustanovení a nebude mať vplyv na platnosť týchto Podmienok alebo ktorejkoľvek Zmluvy alebo jej časti, ani na právo následne vymáhať každé ustanovenie.

17. Jazyk

Tieto zmluvné podmienky používania budú interpretované a vykladané výlučne v slovenskom jazyku. Všetky oznámenia a korešpondencia budú napísané výlučne v tomto jazyku, pokiaľ nebude dohodnuté inak. Preklad Podmienok do iného jazyka slúži len pre konkrétne obchodné prípady.

18. Celá dohoda

Tieto zmluvné podmienky spolu s našimi dokumentami Ochrana osobných údajov a Zásady používania súborov cookie predstavujú celú dohodu medzi vami a spoločnosťou JM Support s.r.o. v súvislosti s vaším používaním tejto webovej stránky.

19. Aktualizácia týchto zmluvných podmienok používania

Tieto Podmienky používania môžeme z času na čas aktualizovať. Je vašou povinnosťou pravidelne kontrolovať tieto Podmienky, či nedošlo k ich zmenám alebo aktualizáciám. Dátum uvedený na začiatku týchto Podmienok je dátumom poslednej revízie. Zmeny týchto Podmienok nadobúdajú účinnosť po ich zverejnení na tejto webovej lokalite. Vaše ďalšie používanie tejto webovej lokality po uverejnení zmien alebo aktualizácií sa bude považovať za oznámenie o vašom súhlase s dodržiavaním týchto Podmienok a záväzkov.

20. Voľba práva a jurisdikcie

Tieto zmluvné podmienky sa riadia slovenským právom. Akékoľvek spory týkajúce sa týchto Podmienok podliehajú jurisdikcii slovenských súdov. Ak súd alebo iný orgán zistí, že akákoľvek časť alebo ustanovenie týchto Podmienok je neplatné a/alebo nevykonateľné podľa platných právnych predpisov, takáto časť alebo ustanovenie bude upravené, vymazané a/alebo vykonané v maximálnom prípustnom rozsahu tak, aby sa naplnil zámer týchto Podmienok. Na ostatné ustanovenia to nebude mať vplyv.

21. Kontaktné informácie

Táto webová stránka je majetkom a zároveň v správe JM Support s.r.o..

Môžete nás kontaktovať v súvislosti s týmito zmluvnými podmienkami používania prostredníctvom našej stránky Kontakt.

22. Na stiahnutie

Naše zmluvné podmienky si môžete stiahnuť aj vo formáte PDF. Alebo v anglickom jazyku tu.